OBSZAR DZIAŁANIA

Zgodnie z art. 8. ust. 1. Ustawy o komornikach sądowych komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10.

Wskazany art. 10. mówi, iż wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego, z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W oparciu o powyższe, podstawowym obszarem właściwości jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Mysłowicach – Mysłowice, Imielin oraz Chełm Śląski.

W przypadku wyboru przez wierzyciela komornik ma prawo działać na terenie apelacji katowickiej – czyli na całym obszarze województwa śląskiego.

Aktualnie – I półrocze 2023 r. – kancelaria może przyjmować wnioski z wyboru wierzyciela.

KONTAKT

KOMPETENCJE KOMORNIKA

Exsecutio iuris non habet iniuriam

Komornik zgodnie z przepisami ustawy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Jest również organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. 

Komornik wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń; wykonuje postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza. Komornik wykonuje również czynności: doręcza bezpośrednio adresatowi korespondencję sądową; sporządza protokół stanu faktycznego; na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami.

DOSTĘP ELEKTRONICZNY

Kancelaria posiada dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zapytania ZUS-EKS

  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPiK

  • Krajowa Izba Rozliczeniowa – system OGNIVO, elektroniczna ewidencja rachunków bankowych, w bankach komercyjnych i spółdzielczych

  • Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – PESEL

  • Elektroniczny Postępowanie Upominawcze – tzw. „e-Sąd”

  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – dostęp logowany do wyszukiwarki on-line z rozszerzonym zakresem danych

  • Właściwy dla dłużnika Urząd Skarbowy w celu ustalenia majątku dłużników, poprzez platformę EPUAP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) – zobacz szczegóły.